HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น


         ประวัติ : “หาดไร้เงา ขุนเขานมสาว ดินขาวมากมาย พ่อท่านคล้ายศักดิ์สิทธิ์ แดนเนรมิตรระนองแคนย่อน” ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น ตั้งอยู่บนที่ราบหุบเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน มีพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ 36,009 ไร่ และเป็นที่ราบหุบเขาประมาณ 12,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 7 กิโลเมตร ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี และ หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น บ้านหาดส้มแป้น มีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งแร่ที่สำคัญของจังหวัดระนองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ แร่ดีบุกและแร่ดิน และยังสามารถพบเห็นการร่อนแร่ของชาวบ้านที่ชุมชนนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีวัฒธรรมการถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่านการแสดงพื้นบ้านระบำร่อนแร่และผลิตภัณฑ์เซรามิกบ้านหาด ส้มแป้น รวมถึงที่ชุมชนหาดส้มแป้นนี้ยังมีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา น้ำตำและลำธารที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ สถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : -

         ที่ตั้ง : ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

         ชุมชนใกล้เคียง : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยาม       บ้านเกาะหาดทรายดำโฮมสเตย์      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057