HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยาม


         ประวัติ : ได้มีการให้ข้อมูลถึงประวัติความเป็นมาของเกาะพยาม ไว้ว่า เมื่อประมาณปี 2458 พระยารัตนเศรษฐี (คอยู่หงี่ ณ ระนอง) ( ดำรงตำแหน่งพ.ศ.2440 - พ.ศ.2460) เจ้าเมืองระนอง คนที่ 3 ได้รับรายงานจากชาวประมงว่า มีทหารชาวต่างชาติ มาสร้างฐาน บริเวณเนินเขาริมทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพยาม จึงได้เข้าทำการขับไล่ และเกณฑ์ราษฏรมุสลิมจากบ้านช้างแหก และใกล้เคียง มีนายสาด กล้าศึก เป็นหัวหน้า เข้ามาอาศัยที่เกาะพยาม โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์มาปลูก มะม่วงหิมพานต์ต้นแรกที่ปลูกที่เกาะพยามบริเวณหาดอ่าวใหญ่ทิศใต้ หรือบริเวณแหลมทับอวน ต่อมาได้มีการปลูกแพร่หลายกันทั่วเกาะพยาม และเกาะช้าง ระนอง ดังนั้น จึงถือ ได้ว่า มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของเกาะพยาม ซึ่งปัจจุบันพบเห็นว่ามีการปลูกทั่วไปบนเกาะ เกาะพยาม แต่เดิมนิยมเรียกว่า เกาะพิยาม ซึ่งมาจากคำว่า "พอยาม" หมายถึง การเดินทางไป เกาะพยามพอยามจึงจะถึงเกาะ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) และเรียกกันต่อมาว่า "เกาะพยาม" และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านบนเกาะพยาม มาจากคำว่า "พยายาม" เพราะในสมัยก่อนการเดินทางมาเกาะพยามเป็นไปด้วยความลำบาก ต้องอาศัยโดยสารมากับเรือประมงของชาวบ้าน ซึ่งคาดไม่ได้ว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ การเดินทางยากลำบากสมกับชื่อ คำว่า "เกาะพยาม" เดิมเกาะพยาม แต่เดิมคนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม และปัจจุบันมีไทยพุทธเข้ามาอาศัยบนเกาะมากขึ้น

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : -

         ที่ตั้ง : ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

         ชุมชนใกล้เคียง : วิสาหกิจชุมชนล่องแพลำน้ำกระบุรี       กลุ่มบ้านสิบสาว โฮมสเตย์ เกาะคณฑี      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057