HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก

                   โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการ “สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” โดยระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ข้อมูลประวัติและที่มา แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว สินค้า/ของที่ระลึกจากชุมชน บรรยากาศของชุมชน วิดีโอ และข้อมูลการติดต่อกับประธานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
                  คณะผู้ดำเนินโครงการต้องขอขอบพระคุณประธานและสมาชิกของทุกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบโครงการ รวมถึงต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจากจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านวิชาการอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
                   คณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลหลักของชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ต่อไป

คณะผู้ดำเนินโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง
อาจารย์ณาตยาณี พรมเมือง
อาจารย์ ดร. ดลลักษณ์ พงษ์พานิช