HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง

โปสเตอร์

         ประวัติ : ท่าฉาง สันนิษฐานว่าสมัยก่อนท้องที่แถวนี้ราษฎรต้องเสีย “ส่วย” หรือ “อากร” เพื่อให้รัฐนำไปช่วยเหลือทำนุบำรุงบ้านเมืองและป้องกันประเทศชาติ ด้วยการส่งข้าวเปลือกให้รัฐจำนวนมาก จึงมีการสร้างที่เก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นแหล่งกลางในการรับส่วยหรืออากร เรียกว่า “คุก” หรือ “ฉาง”ขึ้นบริเวณริมคลองเพื่อรับข้าวจากราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการขนส่งทางเรือ และเพื่อความสะดวกในการลำเลียงข้าวไปยังเมืองต่างๆ จึงต้องมีท่าเทียบเรือ สำหรับข้าวจากฉาง เพื่อส่งเป็นการส่งส่วยหรืออากรตามกล่าวมาแล้ว ราษฎรจึงมักเรียกรวมกันว่า “ท่าฉาง” และเรียกต่อๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ชมวิวทางทะเลที่สวยงาม แหล่งเพาะพันธุ์ปู ฟาร์มหอยแครง แหล่งกุ้งกุลาดำ แห่น้ำประจำปี ประเพณีแข่งเรือ แอ่งเก็บน้ำ 300 ไร่ บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ลานหินโลกพระจันทร์ ไม้ฝาดพันปี หอคอยชมนก วัดโบราณแห่งอาณาจักรศรีวิชัย อนุสรณ์พ่อท่านแบน ทุ่งนา ทุ่งตาลโตนด มะพร้าว หมากพลู กลุ่มทำกะปิกุ้ง ทั้งหมดได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มาเยือนท่าฉาง ทั้งชุมชนและหลายหน่วยงานพยายามส่งเสริมให้ทรัพยากรเหล่านี้ได้รับการบอกต่อและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

         ที่ตั้ง : ที่ทำการกลุ่มท่องเที่ยว บ้านไทรใหญ่ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา       กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612