HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา

โปสเตอร์

         ประวัติ : ไชยาปรากฎในบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยศรีวิชัยว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และเป็นเมืองใหญ่ที่มีอำนาจมาก แต่บทบาทความสำคัญลงเมืองไชยาลดลงตามลำดับในสมัยต่อๆ มา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมเมืองไชยาได้ถูกเข้ากับเมืองกาญจนดิษฐ์ซึ่งเป็นเมืองใกล้ชิดติดต่อกัน โดยให้คงชื่อเมืองไชยาไว้เนื่องจากไชยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำคัญเก่าแก่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ เมืองไชยาที่บ้านดอนว่า เมืองสุราษฎร์ธานี ส่วนชื่อเมืองไชยาให้กลับนำไปใช้เป็นชื่อของอำเภอพุมเรียงเพื่อรักษาชื่อเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ไว้ ตำบลพุมเรียงเป็นเมืองเก่าแก่ของอำเภอไชยา คำว่า พุมเรียง มาจากคำว่า โพธิ์เรียง สันนิษฐานว่าสมัยก่อนเป็นเมืองแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีต้นโพธิ์เรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาได้เพี้ยนเป็นพุมเรียง เป็นชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญและการปกครอง และยังเป็นที่สำคัญในภาคใต้เป็นที่พักเรือ สินค้าจากทะเลตะวันออกไปยังตะวันตก มีการค้นพบประวัติศาสตร์หลายอย่างที่บ่งบอกไว้เช่น การค้นพบถ้วยชาม และลูกปัดแบบต่างๆ สมัยราชวงศ์ถัง/ซ้อง จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ประชานชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม การประกอบอาชีพของชุมชนได้แก่ ประมง ทอผ้า ค้าขาย ข้าราชการ รับจ้างเกษตร

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : เป็นเมืองเก่ามีศีลธรรม ค่ายมวยไชยา ผ้าไหมยกดอกบ้านพุมเรียง มีปราชญ์ด้านศาสนา อ.พุทธทาสภิกขุ โบราณสถานสมัยศรีวิชัย แหล่งผลิตไข่เค็มไชยา และไก่ชนไชยา โดยดึงความโดดเด่นมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวทั้งกระแสหลักและกระแสรอง ซึ่งได้มีความพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ถ่ายทอด และเยาวชน

         ที่ตั้ง : 155/1 ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้       กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612