HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง โฮมสเตย์


         ประวัติ : เมื่ออดีตกว่า 2,000 ปี พื้นที่บริเวณตำบลในวงในปัจจุบันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคโบราณ โดยอาศัยอยู่ในถ้ำและล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ชุมชนได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้น บางชิ้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีการเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ศิลปากรที่ ๑๕ และพิพิธภัณฑ์ถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่ชุมชน สมัยยุคบุกเบิกชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2526 กลุ่มคนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ คือ ชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเข้ามาจับจองที่ทำกินที่อยู่อาศัย ทำอาชีพปลูกกาแฟ ล่าสัตว์ การเดินทางช่วงแรกยากลำบากมาก เพราะไม่มีถนน ต้องเดินเท้าเข้ามากว่า ๑๐ กิโลเมตร ในการขนข้าวของเข้ามา จนมาถึงปัจจุบัน อาชีพของคนบ้านในวง คือ ทำสวนผลไม้เป็นหลักโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และกาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างเป็นกอบเป็นกำ ตำบลในวงใต้และตำบลในวงเหนือเดิมเป็นพื้นที่บ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งเป็นตำบล 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 31,008 ไร่ มีประชากร 2,112 คน มีครัวเรือน 865 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาและที่เนินสูงสภาพดินเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกไม้ผล สภาพอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน แต่เนื่องจากพื้นที่ของตำบลตั้งกลางหุบเขา ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นประมาณ ๓-๔ องศาเซลเซียส และมีทะเลหมอกปกคลุมพื้นที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน ดอกกาแฟขาวละลานตาทั่วหุบเขา ส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปทั่ว ราษฎรในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ 100% โดยส่วนใหญ่ประชากรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนทุเรียน มังคุด ลองกอง กาแฟ เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรองได้แก่ หมาก กล้วย ฯลฯ ซึ่งทำผสมผสานไปกับพืชหลักในพื้นที่เดียวกัน กลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านในวงมีการรวมกลุ่มและดำเนินงานงานมานานกว่า 9 ปี ภายใต้คนที่ชอบอะไรที่เหมือนๆกันจากหลายหมู่บ้านในตำบล โดยมีจำนวน จำนวนผู้ประกอบการหรือบ้านที่เป็นสมาชิกของกลุ่มรวม 10 หลังคาเรือน

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : -

         ที่ตั้ง : ต.ในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น       กลุ่มบ้านสิบสาว โฮมสเตย์ เกาะคณฑี      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057