HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์

โปสเตอร์

         ประวัติ : กลุ่มล่องเรือตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสตรวจราชการแผ่นดินผ่านคลองลัดไปยังเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อนคลองลัดจะถูกเรียกเพี้ยนเป็นคลองเล็ด และในภายหลังเป็นชื่อตำบลลีเล็ด ชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ชมระบบนิเวศป่าชายเลนอันสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่คนในชุมชนร่วมกันปกป้องไม่ให้ถูกทำลาย ป่าชายเลนเกิดมากขึ้นจนรุกไปในทะเลทุกปี กลายเป็นผืนป่าชายเลนกว้างกว่า 3,000 ไร่ เรียกว่า “ป่ารุกทะเล” ป่าเกิดใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นี้ช่วยทำให้น้ำสะอาด เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตมากมาย และทำให้ชุมชนลีเล็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยกันมากที่สุดในประเทศกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรป่าชายเลนที่มีต้นไม้เกิดขึ้นใหม่โดยที่ชุมชนไม่ต้องลงแรงปลูก เมื่อมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ก็เพิ่มตามมา รายได้ของผู้คนในชุมชนก็เพิ่มขึ้น อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ น้ำในแม่น้ำลำคลองใช้ในการอุปโภคได้เป็นอย่างดีไม่มีสิ่งปนเปื้อน และกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ต้นลำพูเกิดใหม่นับล้านต้นโดยไม่ต้องปลูก, เส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ชุมชน, กิจกรรมสาธารณประโยชน์, สัมพันธภาพอันดีงามของป่าชายเลน, กิจกรรมอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของอนาคต กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มมะพร้าว, กลุ่มทำนากุ้ง, กลุ่มเย็บจากทำหลัง, กลุ่มทำใบจากยาสูบ, กลุ่มทำกะปิ, ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น เขาศรีวิชัย, สวนโมกขพลาราม ซึ่งนำเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยชุมชน

         ที่ตั้ง : 109 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย       กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612