HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่าย 357

โปสเตอร์

         ประวัติ : บ้านเหนือคลอง แยกมาจากหมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ พื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขา เป็นที่มั่นของ กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) ประมาณ พ.ศ. 2508 หลังจากนั้นมีนโยบายใต้ร่มเย็น ทปท.ก็ได้สลายออกมาโดยมีทหารจัดสรรที่อยู่อาศัยให้เมื่อ พ.ศ. 2534 อุทยานได้ประกาศทับที่ทำกินของประชาชน จนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บ้านเหนือคลองเรือ เป็นชื่อเรียกขานหมู่บ้านนี้มายาวนาน ตามลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำคลองตาล อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าและลำธาร จนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีกลุ่มหลากหลาย หุบเขาแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นทางการทหารเมื่อครั้งอดีต จึงนำเอาชื่อฐานที่มั่นนั้นมาตั้งเป็นชื่อน้ำตกว่า 357 โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ “ใต้ร่มเย็น” พื้นที่ของอุทยานเป็นเขตเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวในแนวยาวเหนือใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญส่วนหนึ่งของแม่น้ำ “ตาปี” อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด บรรยากาศอันสงบสุขของหมู่บ้าน “ชาวสวน” ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางเทือกเขาลำเนาไพร อันมีสายน้ำใสไหลเย็นที่สะอาดบริสุทธิ์ไหลผ่านตลอดทาง อันเป็นเส้นทางนำไปสู่น้ำตก “357” ที่ได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของป่าลึกอันงดงาม ที่น้อยคนนักจะได้มาเยือน

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : ร่องรอยประวัติศาสตร์ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ น้ำตก 357 การเกษตรกรรมผลไม้ โดยมีการพัฒนามาเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นเพาะเห็ด ทำไม้กวาด การฝึกอบรมการทำถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ และมีสินค้า OTOP ของกลุ่ม โดยพยายามรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคนในชุมชนเก่งๆ เพื่อถ่ายทอดต่อ และกระจายรายได้ทั่วทุกกลุ่ม

         ที่ตั้ง : บ้านเหนือคลอง ม.17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง       กลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่าย 514      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612