HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


          ศึกษากิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นฉบับ
          ร่วมกิจกรรมจัดทำของที่ระลึกจากเปลือกหอย, ทำผ้าบาติก, ปลาอินทรีฝั่งทราย
          ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน นั่งเรือชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณใกล้เคียง ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ ตกปลา, ไดหมึก, เล่นน้ำทะเล
          ดูปลาโลมาเผือก หรือปลาโลมาสีชมพู ขึ้นกับจังหวะและโชคของท่านค่ะ
          กิจกรรมทำเครื่องมือจับสัตว์น้ำ และชมวิถีการเผามะพร้าวแห้ง-ทำน้ำมันมะพร้าว หรือการตัดยาง
         จำนวนคนที่รองรับ : ไม่จำกัด คน
         ราคาประมาณ : ไม่ระบุ บาท/คน
         หมายเหตุ : ค่าที่พัก รวมค่าอาหาร 3 มื้อ 500 บาท / ท่าน (ที่พักรวม) ค่าที่พัก รวมค่าอาหาร 3 มื้อ 650-700 บาท / ท่าน (แยกพักเป็นส่วนตัว / ห้องล่ะ 2 ท่าน) ห้องพัก ไม่รวมอาหาร 400 บาท / คืน / ห้อง (สำหรับ 2 ท่าน) อุปกรณ์ดำน้ำ+เสื้อชูชีพ ชุดล่ะ 50 บาท ค่าเรือ ขึ้นอยู่กับขนาดและกิจกรรมของท่านที่ต้องการ เช่น ดำน้ำ, ไดหมึก, นั่งเรือชมรอบเกาะ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057