HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

1 วัน 1 คืน


          วันแรก 08.00 น. เดินทางถึงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย 357 ดื่มน้ำสมุนไพร
          09.30น. ชมวัดวิภาวดี ชมสินค้า OTOP และรับประทานอาหารเที่ยง
          13.00น. เล่นน้ำตก 357และดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
          16.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย กลางคืน ผูกเปล ดูดาว ที่อุทยาน หรือ สวนแสนสุข
          วันที่สอง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
         จำนวนคนที่รองรับ : 30 คน
         ราคาประมาณ : 650 บาท/คน
         หมายเหตุ : ราคาอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057