HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

One Day Trip


          07.00 น. รับประทานอาหารเช้าชมวัดวิภาวดี ชมสินค้าOTOP
          12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง
          13.00 น. เล่นน้ำตก 357
          15.00น. ดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
          16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
         จำนวนคนที่รองรับ : 30 คน
         ราคาประมาณ : 350 บาท/คน
         หมายเหตุ : ราคาอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057