HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ้ำผึ้ง


         ประวัติ : บ้านถ้ำผึ้งเป็นชุมชนเล็กๆ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ คือ ภูเขา หุบเขา ขึ้นอยู่ตามความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเขาหินปูน มีถ้ำอยู่ภายใน มีป่าต้นน้ำที่เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์บ้านถ้ำผึ้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งได้มาจากชื่อภูเขาลูกหนึ่งในหมู่บ้านมีถ้ำอยู่ภายใน และมีผึ้งอาศัยอยู่ปัจจุบันยังมีคงมี ผึ้งอาศัยอยู่ในถ้ำจำนวนมาก และชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งเป็นชุมชนที่อพยพมาจาก ต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาและอีกหลายๆจังหวัด โดยมี นายเขิม ช่วยชนะ นายจวน นาคจิตร นายเป้า เกษโกศล เป็นบุคคลแรกๆที่เข้ามาและเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2505 และชวนลูกหลาน มาทำมาหากิน เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่า สัตว์ป่า ต้นน้ำ หลังจากเป็นชุมชนได้มีชาวบ้านใกล้เคียงอพยพเข้ามาจับจองที่ดินทำกิน กันมากขึ้น สภาพโดยทั่วไปของบ้านถ้ำผึ้ง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ คือ ภูเขา หุบเขา ขึ้นอยู่ตามความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเขาหินปูน มีถ้ำอยู่ภายใน มีป่าต้นน้ำที่เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีการกำหนดพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามไว้เป็นพื้นที่สาธารณะโดยจัดเป็นสัดส่วน มีการกำหนดแนวเขตอย่างชัดเจนและชาวบ้านได้อนุรักษ์พื้นที่เหล่านั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นหลากหลายและสวยงาม ชุมชนจึงได้รวมตัวกันช่วยพัฒนาจัดเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร และคนในชุมชน โดยการท่องเที่ยวเป็นสื่อในการพัฒนา ให้ชุมชนอื่นมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการรักษาจะมีการปลูกป่าแทนทุกปี เรื่องน้ำก็มีการสร้างฝ่ายชลอน้ำ สมาชิกกลุ่มชาวบ้านช่วยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม

         ที่ตั้ง : ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านยวนสาว       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612