HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านยวนสาว

โปสเตอร์

         ประวัติ : ยวนสาว มาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะลำต้นตรงสีขาวมีลูกแต่กินไม่ได้ใบคล้ายใบไทร ชาวบ้านเรียกว่าต้นยวน เดิมมีอยู่มากบริเวณริมคลอง พอถากเป็นไม้เนื้ออ่อน ปัจจุบันเหลือเพียงต้นเดียวและคำว่าสาวก็ได้มาจากการเปรียบเทียบลักษณะของลำต้นยวนที่มีสีขาวสวยคล้ายกับผู้หญิง จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า ยวนสาว ในหมู่บ้านมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกยวนสาวสูง 15 ชั้น หินพัด ก้อนหินมหัศจรรย์ขนาดใหญ่ราว 10 คนโอบ สูง 6 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงชัน ฐานมีขนาดกว้างราว 30 ซ.ม. และไม่แนบสนิทกับที่ตั้ง สามารถมองทะลุผ่านได้ หินรูปช้างและจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม รวมถึงวิถีชีวิต ประเพณีประจำถิ่น เป็นต้น

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : น้ำตกบ้านยวนสาว 15 ชั้น, หินพัด ซึ่งเป็นหินใหญ่คล้ายรูปหัวใจ, หินรูปช้าง, จุดชมวิวทะเลหมอก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ มีการดูแลจากหน่วยงานรัฐและชุมชนเอง

         ที่ตั้ง : ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84810

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612