HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทะเลนอก


         ประวัติ : การท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และเครือข่ายชุมชนไกล้เคียง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 7 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว :

         ที่ตั้ง : 2/5 ม.1 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านแหลมนาว      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057