HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม


         ประวัติ : เรือใบโบราณในอดีตเคยเป็นพาหนะที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เพื่อการสัญจรทางทะเล และประกอบอาชีพด้านการประมง โดยการนำผืนผ้าดิบมาดัดแปลงเป็นใบเรือ เพื่อรับกับกระแสลมให้เกิดแรงขับ ประกอบกับการใช้หางเสือให้สามารถแล่นเรือไปในทิศทางที่ต้องการ แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ทดแทนวิธีดังกล่าว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและประกอบอาชีพ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เรือใบโบราณค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจำ และไม่มีการนำมาใช้อีก เนื่องจากในอดีตพื้นที่อำเภอละแมและอำเภอใกล้เคียง เคยมีการใช้เรือใบโบราณกันอย่างแพร่หลายและปัจจุบันยังคงมีผู้มีประสบการณ์การใช้เรือใบโบราณ พร้อมทั้งมีความสามารถในการต่อเรือ และทำใบเรือ ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบริการวิชาการและการศึกษา มุ่งให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ จึงเน้นการศึกษาเรือใบโบราณในเขตพื้นที่อ่าวละแม แต่เนื่องจากศึกษาประวัติการเชื่อมต่อของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการใช้เรือใบโบราณระหว่างเกาะแตน เกาะสมุย และพื้นที่อ่าวละแม ซึ่งพบว่า จากการศึกษาของ สุทธิศักดิ์ (2541) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแล่นเรือใบโบราณ บริเวณเกาะสมุย และเกาะแตน ปัจจุบันยังไม่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า เรือใบโบราณเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยสันนิษฐานว่า เรือใบโบราณคงได้รับอิทธิพลมาจากเรือสำเภาของจีนที่เข้ามาจอดพักบริเวณอ่าวหน้าทอนของเกาะสมุย ก่อนมุ่งสู่ปลายทางที่อ่าวบ้านดอน เพื่อบรรทุกสินค้าขึ้นฝั่งไปขายที่อำเภอไชยา ซึ่งความคล้ายคลึงที่เด่นชัดที่สุด คือ ใบขนาดใหญ่กลางลำเรือที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเชิดตรงปลาย นอกจากนี้ยังมีใบขนาดเล็กที่หัวเรือเพื่อช่วยให้เรือ “กินลม” หรือหมายถึงการรับลมได้ดี และเลี้ยวกลับลำได้ง่ายขึ้น เรือใบโบราณในเขตพื้นที่อ่าวละแม เกิดจากแนวคิดร่วมระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ผู้สนใจเรื่องเรือใบโบราณ ผู้มีประสบการณ์เล่นเรือใบโบราณ ผู้ที่สามารถต่อเรือและทำใบเรือ โดยการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ นำเสนอผ่านกิจกรรมเปิดโลกทะเลละแม ครั้งที่ 1 ด้วยการจัดแข่งขันเรือใบโบราณขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2543 จวบจนปัจจุบัน

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ อันจะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนรวมทั้งก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนและระหว่างชุมชน และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการให้แก่นิสิตและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

         ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร

         ชุมชนใกล้เคียง : บ่อสำโรงโฮมสเตย์ อำเภอปะทิว       กลุ่มท่องเที่ยวป่าชายเลนตำบลชุมโค อำเภอปะทิว      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ศาลากลางชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
chumphon@mots.go.th
077511730